Mutual Trust > Myndigheter > Rapport: Evakueringsövning av funktionshindrade passagerare, m/s Mariella, 31.10.2017

Rapport: Evakueringsövning av funktionshindrade passagerare, m/s Mariella, 31.10.2017


Mutual Trusts och Viking Lines övning

ordnades 31.10.2017 i samband med m/s Mariellas storövning i Stockholm. M/s Mariellas hela besättning och 12 personer med olika slags funktionshinder deltog: synskadade, hörselskadade, kortväxta, CP-skadade, ryggmärgsskadade, dövblinda och personer med psykiskt funktionshinder. Övningen var den första i sitt slag på Östersjön. (Se bilderna från övningskryssningen)

Syftet med övningen var att parterna ska få större förtsåelse för varandra. De funktionshindrade lärde sig om fartygets och besättningens rutiner vid evakuering och besättningen lärde sig sätt att bemöta och evakuera funktionshindrade passagerare. Övningen var en fortsättning på sjöräddningsövningarna på Meriturva i Lojo, våren 2017 och räddningsskolningarna ombord på m/s Mariella i oktober. 

De funktionshindrade övningsdeltagarna evakuerades huvudsakligen från sina hytter till samlingsstationen och vidare till ytterdäck och livbåten. Några evakuerades från restaurang och allmänna utrymmen ombord. 

Fartygets personal var vänlig och kunnig. En stor utmaning var fartygets trappor - i synnerhet evakuering av rullstolsburna då hissar inte får användas i en nödsituation. Nödsignalen som ges i form av ljud är en utmaning med tanke på hörselskadade passagerare. Efter övningen konstaterades vikten av att liknande övningar ordnas också framöver.

Mutual Trust tackar alla övningsdeltagare för en lyckad och värdefull övning. Tacken går i synnerhet till Viking Line, Tina Lindqvist och Tomas Karlgren, befälhavare på m/s Mariella. Vi hoppas på att det utmärkta samarbetet fortsätter.
 


Mutual Trust-samarbetet - bakgrund

Mutual Trust är Finlands Svenska Handikappförbunds projekt. I projektet deltar följande funktionshinderorganisationer: Hjärnskadeförbundet, Ryggmärgsskadades förening Akson rf, Epilepsiförbundet, Invalidförbundets assistenthundar, Axxell Brusaby, De Dövas förbund, Finska Hörselförbundet, Förbundet Utvecklingsstörning, Synskadades förbund, Nylands Cp-förening, FDUV och Psykosociala förbundet. 

I projektet deltar rederierna Rederiaktiebolaget Eckerö, Viking Line Abp, Tallink Silja Ab och vattenbussbolaget NorsöLine. 

I myndighetsgruppen deltar Gränsbevakningsväsendet, Helsingfors stads räddningsverk, Nödcentralsverket, Sjöräddningssällskapet, Meriturva och Ålands Sjösäkerhetscentrum. 

Republikens president Sauli Niinistö fungerar som projektets beskyddare. 
 


Projektets verksamhet och mål

1.

Kartlägger räddningsmyndigheternas och trafikidkarnas kunskaper att rädda funktionshindrade.  

2.

Arrangerar gemensamma räddningsövningar där räddningsmyndigheter och trafikidkare får öva på att rädda funktionshindrade.

3.

Skapar ett undervisningmaterial om hur man ska bemöta och rädda funktionshindrade.

4.

Framkallar ny information, förståelse och förtroende mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och trafikidkare.


 

Feedback av de funktionshindrade övninsdeltagarna

 

Positiv feedback

 • Personalen var kunnig och visste vad de skulle göra. 
 • Personalen lyssnade bra på instruktioner man (funktionshindrad) gav dem. 
 • Personalen gav klara och tydliga instruktioner – i synnerhet på ytterdäck då övningspersonerna förflyttades till livbåten. 
 • Tydliga instruktioner gavs både på svenska och finska 
 • Övningen var lärorik även för skrivtolkarna och teckenspråkstolkarna. 
 

 

Kritisk feedback

 • Något osäkert bemötande av besättningen både i hytten och på fartyget.  
 • Nödmeddelandet hördes dåligt i hytten. 
 • Evakuering i rullstol från däck 4 till däck 8 kändes otryggt – speciellt om det hade varit sjögång och panik. (Projektkoordinatorns kommentar: i en riktig nödsituation skulle evakueringen ha skett till MES-stationen på däck 5).
 • Då flera personer lyfter en rullstol borde de jobba koordinerat, lyfta samtidigt, räkna till tre, osv. 
 • Nya fartyg bättre (t.ex. Grace) där samlingsstationen finns på samma däck som handikapphytterna. 
 • Tiden i hytten innan personalen anlände kändes lång. 
 • Svårt för hörselskadade – hamnade att fråga av de andra passagerare vad som sker (projektkoordinatorns kommentar: passagerarens egna ansvar - korrekt agerande om man inte vet vad som sker). 
 • Lite otydliga instruktioner till synskadad då övningspersonerna flyttades från ytterdäck till livbåten. Gavs instruktioner att ”ta ett långt steg”. Vore bättre med tydliga och noggranna instruktioner, t.ex.: ”Det finns ett litet mellanrum mellan däcket och livbåten – ta ett steg på en meter. Livbåten är ca 20 centimeter lägre ner än däcket”.

 

Kommentarer om besättningens räddningskunskaper 

 • Personalen kunnig, men verkade lite skrämd – viktigt med sådana här övningar också i framtiden. 
 • Personalen väldigt positivt inställd, men flera övningar behövs. 
 • Hur skulle evakueringen fungera om det fanns rök i gångarna och evakueringen skulle ske på golvnivå? 
 • Sauli var speciellt bra! (projektkoordinatorns kommentar: styrman Sauli Rämö ansvarade för förflyttningen från ytterdäck till livbåt). 
 • Personalen borde våga fråga mera, kolla mera, prata - kommunicera. 
 • Väldigt vänlig personal som var intresserade och diskuterade om säkerhetsfrågor också efter att övningen var över. 

 

Kommentarer om tillgängligheten ombord på m/s Mariella

 • Vore bra med rymligare handikapphytter och hissar (projektkoordinatorns kommentar: m/s Mariella är Viking Lines äldsta fartyg, sjösatt år 1985). 
 • Vore bra med fler eluttag i handikapphytten – t.ex. för att ladda olika hjälpmedel. Nu finns bara två eluttag. 
 • Lätt men trångt att röra sig ombord. 
 • Alarm och räddningsinformation kunde ges också på TV-skärmarna och reklamskärmarna runtom på fartyget. 
 • Vore bra om hörselslingan fungerade vid infodisken. 
 • Synskadads kommentar: större färgkontraster mellan golv, väggar, trösklar, dörrar osv. Också bra med fler känselkontraster speciellt för den som använder vit käpp. 

 

Kommentarer till Mutual Trust och det fortsatta räddningsarbetet

 • Viktigt projekt, måste fortsätta, fler övningar! 
 • Befolkningen blir äldre – en allt större befolkningsgrupp som ofta väljer att åka på kryssning då det känns som ett säkert alternativ. 
 • Den breda skalan av olika funktionshinder borde bättre vara representerade på övningarna. 
 • Ett stort tack till Tina Lindqvist och Tomas Karlgren på Viking Line

 

 

 

Läs och skriv ut rapporten som pdf

 

Tilläggsinformation

Daniel Saarinen

projektkoordinator

daniel.saarinen@mutualtrust.fi

+358 50 312 1830