Mutual Trust > Myndigheter > Rapporter > Meriturva: Funktionshindrades och rederiernas Mutual Trust-räddningsdagar 26.4 och 18.5.2017

Meriturva: Funktionshindrades och rederiernas Mutual Trust-räddningsdagar 26.4 och 18.5.2017

Rapport

Bakgrund om Mutual Trust-projektet

Mutual Trust är Finlands Svenska Handikappförbunds rf:s projekt. I projektet deltar följande funktionshinderorganisationer: Hjärnskadeförbundet, Ryggmärgsskadades förening Akson rf, Epilepsiförbundet, Invalidförbundets assistenthundar, Axxell Brusaby, De Dövas förbund, Finska Hörselförbundet, Förbundet Utvecklingsstörnining, Synskadades förbund, Nylands Cp-förening, FDUV och Psykosociala förbundet.

I projektet deltar rederierna Rederiaktiebolaget Eckerö, Viking Line Abp, Tallink Silja Ab och vattenbussbolaget NorsöLine.

I myndighetsgruppen deltar Gränsbevakningsväsendet, Helsingfors stads räddningsverk, Nödcentralsverket, Sjöräddningssällskapet och Meriturva.

 

Projektets mål

 

 1. Kartlägga räddningsmyndigheternas och rederiernas färdigheter att rädda funktionshindrade
 2. Få de funktionshindrade att förbereda sig för olika nödlägen
 3. Öppet och fördomsfritt hitta nya lösningar: praktiska och tekniska
 4. Genom övningar och undervisningsmaterial skapa kunskap, förståelse och förtroende mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och trafikörer

 

Bedömning av rederiernas räddningsverksamhet

För rederiernas del granskades rederipersonalens färdigheter i att rädda funktionshindrade övningspersoner då ett passagerarfartyg evakueras. I övningen deltog personal från rederiernas finskflaggade fartyg: : Viking Line (4); m/s Amorella, Gabriella, Viking Grace, Mariella. Tallink Silja (2); m/s Silja Serenade, Baltic Princess. Eckerö Line (1); m/s Finlandia.

Från varje fartyg deltog 6 personer – under bägge övningsdagarna deltog med andra ord 42 personer.

I bägge övningsdagarna deltog 10 funktionshindrade övningspersoner med olika slags funktionshinder – dvs. totalt 20 personer, 2 assitenthundar och 1 ledhund

Övningens praktiska undervisning ordnades av Centret för sjösäkerhetsutbildning – Meriturva.

Bedömningen gick ut på att båda parterna satte sig in i de funktionshindrades behov och rederipersonalens räddningskunskaper. Detta genomfördes rent praktiskt i Meriturvas utbildningslokaler. På förmiddagen gjordes en genomgång av räddningsutrustningen på Meriturva. Dessutom presenterades flytteknik på dem som sitter i rullstol.

 

På eftermiddagen ordnades en praktisk övning enligt följande

 

 • Specialgruppen hjälptes (på ca 10 personer) upp för trappuppgången till evakueringsplanet (9 meter)
 • Specialgruppen hjälptes ned för rutschbanan till plattformen och därifrån till räddningsflotten
 • Specialgruppen drogs upp från plattformen till fartygets däck med hjälp av MOR-bårar
 • Specialgruppen hjälptes ner till flotten genom evakueringsstrumpan + bort från flotten
 • Specialgruppen som bar räddningsvästar hjälptes upp från vattnet. Gruppen hjälptes från vattnet till MOR-flotten och i den. Därefter hissades flotten upp till båtdäck. (5 meter)

 

Efter de praktiska övningarna hölls en bedömningsdiskussion om vad som fungerade bra och vad som kunde utvecklas.

 

I bedömningsdiskussionen konstaterades följande positiva saker

 

 • Liknande övningar har inte tidigare ordnats
 • Vikten av övningarna: årligen ca 15 miljoner passagerare från Helsingfors och Åbo hamnar – en uppskattning är att ca 15% av dessa har ett funktionshinder av något slag
 • Övningarna minskade på fördomar mot funktionshindrade
 • Konstaterades att övning av kommunikation med hörselskadade var givande och viktigt
 • Rederipersonalen upplevdes som kunnig, positiv och sympatisk
 • Rederipersonalens lugn uppskattades stort

 

I bedömningsdiskussionen konstaterades följande saker som kunde utvecklas

 

Den funktionshindrades egna ansvar

 

 • Då resan bokas bör alla specialbehov nämnas
 • All hjälp och alla hjälpmedel som behövs (t.ex. assistent) bör tas med på resan. Assistenten borde alltid få resa med gratis.

 

Räddningssituationen

 

 • Hur ska alla ombord få veta om nödsituationen, t.ex. hörselskadade i sina hytter?
 • I en riktig nödsituation: räddas funktionshindrade först eller sist?
 • I övningen tog räddningen en väldigt lång tid: i en riktig evakueringssituation eftersträvas att evakueringen sker på 30 minuter.
 • I en riktig evakueringssituation strävar man till att evakuera funktionshindrade till livbåtarna – inte till flottarna.
 • Är det vettig att evakuera med rullstol eller utan? Om evakueringen sker via räddningsrutschbana eller strumpa lämnas rullstolen naturligtvis bort.
 • Assistent- och ledhundar: evakuering via räddningsrutschbanan fungerade måttligt bra, men inte alls via strumpan
 • I räddningsflotten saknades mer hjälp och instruktioner för att uppehålla en trygg känsla.

 

Kommunikation

 

 • Kommunikation mellan räddare och hörselskadade uppfattades som utmanande. Ett enkelt teckenspråk som alla kunde använda sig av skulle vara bra. Möjligheten till enkla instruktionskort diskuterades också.
 • Penna och papper är konstaterat goda kommunikationshjälpmedel men dessa användes inte i övningen.
 • Viktigt med ögonkontakt mellan den som räddar och den som räddas

 

Hur ska utvecklingsområdena förverkligas?

Mutual Trust-projektet skapar ett undervisningsmaterial för räddningsmyndigheter och rederier. Materialet ger praktiska råd hur man ska bemöta, assistera och rädda funktionshindrade passagerare. Vi önskar att rederierna skulle använda sig av materialet i sin framtida säkerhetsutbildning.

 

Ett önskemål för framtiden är också att rederierna och funktionshinderorganisationer skulle fortsätta samarbeta tillsammans för att förbättra på säkerheten ombord. Samarbetet kunde koordineras av de lokala handikappråden och gemensamma räddningsövningar borde ordnas även i framtiden. Vi önskar att det projektlika samarbetet övergår i ett ihållande säkerhetssamarbete.

 

Öppna rapporten i pdf

 

Tilläggsinformation

Daniel Saarinen                                                
projektkoordinator
Mutual Trust
daniel.saarinen@mutualtrust.fi
050 312 1830